Inschrijven

Gegevens leerling


Gegevens betaler


Betaalgegevens

Algemene voorwaarden

 1. Na inschrijving en aanvinken vakje “akkoord met algemene voorwaarden” op het inschrijfformulier via het CKC of Dansschool Dansis, verplichten leerlingen en hun ouders zich te houden aan deze algemene voorwaarden.
 2. Een proefles is altijd kosteloos.
 3. Inschrijving is voor één seizoen. Door aanmelding voor een cursus bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig wordt betaald worden administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige. Op het moment dat wij genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen, zal toegang tot de les geweigerd worden tot het volledig verschuldigde bedrag voldaan is.
 4. Betaling geschied in één keer of in vier termijnen, te weten september, december, maart en juni. Op het inschrijfformulier kunt u dit aangeven. Uw factuur wordt digitaal toegezonden.
 5. Dansschool Dansis houdt dezelfde vakanties en vrije dagen aan als de gemeente Zoetermeer voor het lager onderwijs. Het vakantierooster is te vinden op onze site.
 6. Bij verhindering van een docent zal geprobeerd worden vervanging te vinden. Dansschool Dansis mag tot drie keer per jaar de lessen afmelden. Wanneer door overmacht meer dan drie lessen niet fysiek door kunnen gaan, zal Dansschool Dansis op alternatieve wijze lessen aanbieden en blijft u betalingsplichtig. Bij niet aanbieden van alternatieve lessen vervalt de betalingsplicht na drie lesweken voor de periode dat er geen lessen worden gegeven.
 7. Dansschool Dansis is niet aansprakelijk voor lichamelijk letstel of schade/verlies aan kleding en goederen.
 8. Cursusgeld voor 21 jaar en ouder is gebaseerd op de gewone cursusprijs + 21% BTW die wij verplicht zijn af te dragen.
 9. Wanneer er later in het seizoen voor een reeds lopende cursus wordt ingeschreven, worden alleen de overgebleven lessen aan de cursist in rekening gebracht. Deze kan ineens of via de overgebleven termijnen worden voldaan.
 10. Het niet volgen van lessen betekent niet dat je van de betalingsplicht bent ontheven.
 11. Bij een tweede les bij Dansschool Dansis ontvangt u een korting van 20%.
 12. Kledingvoorschrift is afhankelijk van het soort les dat u volgt en zal in de les door de docent worden besproken.
 13. Wanneer u bent verhinderd kunt u dit doorgeven op dansschooldansis@gmail.com, NIET via de receptie van het CKC.

Privacyverklaring Dansschool Dansis

Dansschool Dansis Mirjam, gevestigd aan Mahatma Gandhisingel 12, 2719 CT Zoetermeer en Dansschool Dansis Charlotte, gevestigd Wildenberg 10, 2716 ND Zoetermeer, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.dansschooldansis.nl Mahatma Gandhisingel 12 2719 CT Zoetermeer. dansschooldansis@gmail.com +31793604746

Mirjam van der Poel-Lam is de Functionaris Gegevensbescherming van Dansschool Dansis Mirjam.

Charlotte Krohn-Lam is de Functionaris Gegevensbescherming van Dansschool Dansis Charlotte.

Zij zijn te bereiken via dansschooldansis@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dansschool Dansis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dansschool Dansis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dansschooldansis@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dansschool Dansis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Dansschool Dansis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Dansschool Dansis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dansschool Dansis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dansschool Dansis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansschool Dansis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dansschooldansis@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dansschool Dansis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Maken foto en video-opnamen

Tijdens alle activiteiten door de dansschool georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto en video-opnames gemaakt worden.

Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

 • Lessen;
 • Dansvoorstellingen/open dagen
Bewaking privacy gebruik van opnamen
 1. Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.
 2. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website/voorstellings DVD's wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

Ouders van minderjarige leerlingen en leerlingen, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit aangeven bij de directie via dansschooldansis@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dansschool Dansis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dansschooldansis@gmail.com.